Secretariat

SECRETARIAT FACULTATEA DE
CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI

Secretar şef: Ing. drd. Elena Felicia ALBOIU
Tel: 021.242.12.08/151, e-mail: secretariat.cfdp.utcb@gmail.com

Secretar: Mariana NICULAE
Tel: 021.242.12.08/151, e-mail: secretariat@cfdp.utcb.ro

Adresa: B-dul Lacul Tei, nr. 122-sector 2 – Bucureşti, cod 72311.
Telefon: 021 242 12 08 interior 151
Fax: 021 243 36 18.
e-mail: secretariat.cfdp.utcb@gmail.com

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LA GHIȘEU:

LUNI – JOI: 10:00 – 12:00